Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti dobara – strunjače broj 87/2018 od 08.10.2018. godine

DŽUDO SAVEZ VOJVODINE, Masarikova 25, Novi Sad

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA STRUNJAČE RED.BR. 1/2018

Dokumentacija za preuzimanje:

Rok za podnošenje ponuda je 17.10.2018. godine do 11:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 17.10.2018. godine do 11:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Kontakt: jsv@eunet.rs