Дозволе за рад

Издавање дозволе за рад (лиценцирање) спортских стручњака за 2017- 2019.

СВИМ РЕГИОНАЛНИМ ЏУДО САВЕЗИМА/СВИМ КЛУБОВИМА

Као што Вам је већ познато у 2017. години Џудо савез Србије врши издавање дозвола за рад (лиценци) за период од 2017- 2019. године. Са тим у вези потребно је да сви они који поседују
дозволу за рад издате за период 2013- 2016. годину Комисији за издавање дозвола за рад Џудо
савеза Србије ( Тренерској комисији) доставе следећа документа:
1. Лекарско уверење;
2. Уговор са клубом у којем је спортски стручњак ангажован;
3. Остварени резултати такмичара са којима је спортски стручњак радио у последње 4 године;
4. Уколико је спортски стручњак у предходном периоду напредовао у формалном образовању (дипломирао на некој од акредитованих високошколских установа из области спорта)
доставити Уверење о дипломирању оверену код надлежног органа;
5. Уколико је спортски стручњак у предходном периоду положио за виши појас (дан-
степен) доставити копију о положеном испиту оверену код надлежног органа;
доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за рад.
ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ И СТАРУ ЛИЦЕНЦУ

Џудо савез Србије врши и издавање дозвола за рад ( лиценци) и за спортске стручњаке који до је до сада нису поседовали. У том смислу потребно је да се Комисији за издавање дозвола за рад ЏСС (Тренерској комисији) доставите следеће документа:
1. Име и презиме тренера;
2. Две фотографије тренера величине потребне за пасош;
3. Уверење о извршеном здравственом прегледу ;
4. Доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом, подзаконским актима и овим правилником (уверење о дипломи или уверње о стручној оспособљености – у оригиналу или овереној копији);
5. Доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за рад;
6. Уговор закључен са клубом којим се доказује испуњеност услова;
7. Доставити копију о положеном испиту за појас (дан-степен) оверену код надлежног органа.

Управни одбор ЏСС је донео одлуку да издавање нових дозвола за рад и обнављање старих износи 6.000,00 динара по спортском стручњаку, а средтсва треба уплатити на жиро рачун Џудо савеза број 325-9500900016778-09

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ДОПИС

9total visits,1visits today